• rotating_07
  • rotating_01.jpg
  • rotating_06
  • rotating_02
  • rotating_05

LEARNING SUPPORT TEAM (LST)

Learners who experience barriers to learning are identified at grade/phase meetings and are then referred to the learning support educators.  Together the learning support educators and the class teachers will formulate a programme of intervention to help these learners.  


Learning support Classes :  Mrs S ESMERALDO

Learning support lessons are offered to children in groups.   The children attend these lessons during the normal school day. Parents need to pay an additional fee for these classes. 

COSTS INVOLVED: 

Mrs Esmeraldo:  Free of charge  (only available Mondays & Wednesdays)


SPEECH THERAPY:  MRS S BURGER

Those children who have been identified with specific speech and language problems may attend Speech Therapy during the school day. The therapist liaises closely with the teachers and parents. Parents need to pay extra for these additional classes.


LEERONDERSTEUNING:  MEV S ESMERALDO

Leerderondersteuning  word in groepe aan  leerders  aangebied.  Die leerders woon die lesse gedurende skoolure by.  Ouers moet 'n  addisionele fooi vir die lesse betaal. 

KOSTE BETROKKE: 

Mev Esmeraldo:  Gratis (Slegs beskikbaar Maandae en Woensdae)


SPRAAKTERAPIE:  MEV S BURGER

Leerders wat geïdentifiseer is met spesifieke spraak- of taalprobleme mag spraakterapie gedurende  skoolure ontvang.  Die terapeut werk nou saam met onderwysers en ouers. Ouers moet betaal as hulle van die diens gebruik wil maak

 Mev S Esmareldo Graad 3A Afrikaans Huistaal
  Graad 1 - 3 Wiskunde
  Grade 1-3 Mathematics
  Graad 4 Afrikaans Afrikaans Huistaal en Wiskunde
  Grade 5E & 6E English Home Language
Mev T Smit Graad 1 - 7 Leesterapie
  Grade 1-7 Reading Therapy
Mrs S Burger Graad 1-3 Spraak Terapie

Back to top