• rotating_07
 • rotating_01.jpg
 • rotating_06
 • rotating_02
 • rotating_05

Geagte Ouers

 

Dankie vir u belangstelling om toelating tot Laerskool Hermanus.  Die keuse van u kind se skool is ‘n belangrike besluit.  Om u hiermee by te staan, neem die skool die volgende stappe.

 INLIGTING:

 

1.1       Ons versoek u om alle inligting rakende u kind, wat vir die skool van belang kan wees, by u aansoek aan te heg. 

2.   INSKRYWING:

 2.1       Toelating is onderhewig aan die volledige voltooiing van alle dokumente asook die beskikbaarheid van plek in die betrokke graad.                                                           .

 2.2      Alhoewel die natuurlike grense van die skool nie onbuigsaam en absoluut is nie, is die toelating hieraan onderhewig.  Indien u dus buite die skool se        natuurlike grense val kan u op ‘n waglys geplaas word.  U sal dan eers in die laaste week van November 2018 in kennis gestel word van toelating al dan nie.

 2.3     Aansoek om toelating verseker nie noodwendig ‘n plek in die skool vir u kind nie.

Die klasse word van graad 1 af gevul en dus ontstaan daar slegs plek vir leerders in ander grade indien leerders in graad 2 – 7 die skool verlaat.  U word dus aangeraai om ook by ander skole aansoek om toelating te doen.

 3.  FINANSIëLE VERPLIGTING:

 3.1      Skoolgelde 2019

                     

Die skoolgeld vir 2019 beloop R10340,00 per kind per jaar. 

Betaalwyse:    Let asseblief noukeurig daarop dat die volgende betaalwyses vir 2019 geld:

3.2.1   Eenmalige bedrag

             ‘n Eenmalige bedrag van R10340,00.  Dit was betaalbaar voor of op 9 Februarie 2019.  U het dan vir ‘n afslag van R300,00 (R10300,00) gekwalifiseer 

3.2.2   Twee paaiemente

           In twee paaiemente:        R5 170,00 was betaalbaar teen 9 Februarie 2019 (R5 070,00)

                                                R5 170,00 betaalbaar teen 21 Julie 2019 (R5 070,00).

                                                (U kwalifiseer dus vir R100,00 afslag per betaling.)

Bankbesonderhede:

Laerskool Hermanus

ABSA Bank 632005

Rekeningnommer : 3220240680

 3.2.3   Debietorder

 3.2.3   R10340,00 betaalbaar in elf paaiemente van R940,00 per maand vanaf Februarie tot Desember (slegs per debietorder).

 Alle ouers wat van die debietorderstelsel gebruik maak moet asseblief die voorgeskrewe vorm  voltooi en saam met u aansoekvorms aan die skool terugbesorg.  Dit sal help om die administratiewe las in Januarie te verlig.

 Die eerste debietorder sal 25 Januarie, 1 Februarie en 15 Februarie 2019 afgaan.

 4. BELANGRIKE DOKUMENTE

 AFSKRIFTE van die volgende dokumente moet u aansoek om toelating vergesel, waarsonder die aansoek NIE oorweeg sal word en u kind dus nie toegelaat sal word nie: 

 • ‘n Afskrif van u kind se geboortesertifikaat/ID-dokument.
 • ‘n Afskrif van u kind se kliniekkaart of bewys van immuniserings.
 • ‘n Afskrif van die mees onlangse rapport (Graad 2 tot 7).
 • Oorplasingsvorm indien leerder reeds vorige skool verlaat het. (Graad 2 tot 7)
 • Afskrifte van beide ouers/voogde se ID-dokumente.
 • Nuutste Munisipale rekening of ander bewys van woonplek.

 ‘n Volledige naam, adres, telefoon- en faksnommer van vorige skool moet verskaf word.  Inskrywing sal slegs oorweeg word indien al bogenoemde dokumentasie ontvang en voltooi is en indien daar in die betrokke graad plek is.

Ons verwelkom u by Laerskool Hermanus en hoop en vertrou dat, indien u kind se aansoek suksesvol is, u verbintenis met hierdie skool aangenaam en gelukkig sal  wees.

 

Vriendelik, die uwe

 

J.B. CILLIERS

SKOOLHOOF        

Dear Parents                                                                                   

 

Thank you for considering sending your child to Hermanus Primary School.  We recognize that the choice of your child’s school is an important decision.  To assist you with this decision process we outline the following steps:

 INFORMATION

 

1.1       We request that all relevant developmental information or counseling recently conducted that is in the interest of your child’s education at our school, be attached to your application for enrolment.

2.  ENROLMENT

 

2.1       Admission to our school is subject to the full and proper completion of all enclosed documents and dependent on the number of vacancies currently available in the grade being applied for.

 • Although the natural boundaries of the school are not rigid, admission is subject to certain restrictions. If you therefore reside outside our feeder area you will be placed on a waiting list.  We will then inform you in the last week of November 2018 if your application is successful or not.
 • Application will not necessarily result in automatic enrolment for your child at Hermanus Primary. Classes at our school are filled from the grade 1 enrolment year.  Space in subsequent grades becomes available as and when learners leave our school in the grade 2 to 7 years.  Although your application has been entered into our system you are still urged to apply at other schools in our areaFINANCIAL OBLIGATION

3.   FINANCIAL

3.1      School fees 2019

 School fees for 2019 is R10 340,00 per child per annum.  Below are the various ways of making payment during 2019. 

 3.2       Means of payment

 We would like to emphasize that only the following methods of payment will be accepted.           

3.2.1   Once-off amount:

As a lump sum of R10 340,00 paid before 9 February 2019, which entitles you to a discount of R300,00 per child  (R10 300,00)

          Two payments:

             In two payments:      R5  170,00 paid before 9 February 2019 (R5 070,00)                                                                                     

                                          R5  170,00 paid before 21 July 2019 (R5 070,00)

                                                (Discount of R100,00 per payment)

             Bank details:

 

ABSA Bank 632005 

Account Nr. 3220240680

Hermanus Primary

 

 • Debit order:

 

R10340,00 payable in 11 payments, from January to December, of R940,00 (Debit order only).

All parents that make use of the debit order system must please complete the attached/prescribed form and return it with the application forms to school.  This will greatly assist in relieving administrative pressure in January.

 

            The first payment will be on 25 January, 1 February and 15 February,  2019.

           

 1. IMPORTANT DOCUMENTS

            COPIES of the following documents must be included with your application:

 

4.1       Copy of your child’s birth certificate/ID document.

4.2       Copy of your child’s Clinic card.

4.3       A copy of your child’s latest report (Grade 2 – 7).

4.4       Transfer form where applicable. (Grade 2 – 7)

4.5       Copies of both parent’s/guardian’s ID-documents.

4.6       Latest Municipal account.

 

Name, address, telephone and fax number of your child’s previous school.

Enrolment will only be considered once all the necessary documentation is received.

 

We welcome you to Hermanus and hope that should your application be successful, our relationship with your family will be a long and happy one.

 

Yours faithfully

 

J.B. CILLIERS

PRINCIPAL             

             


 
            

Back to top